Aktuellt i projektet

2014

I början av 2014 har vi haft informationsmöten i Bjurfors och Storkågeträsk där vi presenterat resultaten av projektet. I Storkågeträsk överlämnades den nya skylten om gruvan till hembygdsföreningen.

Hembygdsföreningen i Storkågeträsk får en ny skylt om gruvan

2013

Vårens arbetsutbyte hölls i maj månad i Västerbotten. Då besökte vi bl. a Västerbottens största hyddbotten i Malå kommun och hällmålningen vid Norsjömorberget vid Skellefteälven.

Under 1 vecka i september hade vi arbetsutbyte i Österbotten. Under veckan besöktes världsarvet Kvarken och Björkö. 

Utsikt från Saltkaret över Kvarken

Vi grävde även gropar för de nya skyltar som skall placeras ut vid 9 fornlämningar.

Vi gräver gropar för de nya skyltarna

I slutet av veckan hölls ett styrgruppsmöte då alla i styrgruppen fick besöka de nya besöksmålen, som nu var röjda från vegetation och med bättre tillgänglighet.

Styrgruppen beundrar den nya vägen till röset

Ett gemensamt seminarium för Skaik och KING (Kulturarvet I Nordskandinaviens Gammelskogar) -projekten hölls i Lycksele i oktober. Där presenterades resultaten från de båda projekten.

Under hösten har även alla nya informationsskyltar kommit på plats.

Ny skylt vid boplatsvallarna

Ny skylt vid Gärde fäbod

2012

Arbetsutbytet hölls i Västerbotten under september 2012 då vi besökte det samiska kulturreservatet Atoklimpen.

Gruppbild vid Atoklimpen

På toppen: Lars-Erik Ekman (Skogscentralen), Helena Gustafsson (Skogsstyrelsen), Satu Koivisto (Museiverket), Ann-Kristin Unander (Skogsstyrelsen), Berit Andersson (Västerbottens museum), Mikke Nyholm (Museiverket), Erik Sandén (Västerbottens museum) och Vesa Laulumaa (Museiverket).

Inför sommarens fältarbeten hölls informationsmöten i Bjurfors och Bygdeträsk i Skellefteå kommun. Fältarbetena för projektet SKAIK detta år inleddes den 3 maj 2012. I år kommer projektet främst att fokusera på arkeologisk inventering i Storkyro och Lillkyro på Finska sidan och runt Bygdeträsket och vid Bureälvens källområden på Svenska sidan.

I maj var personal från Västerbottens museum och Skogsstyrelsen över till Österbotten för en gemensam inventeringsvecka.

Gemensam inventering vid Rävåsen

De glada inventerarna i projektet SKAIK småler vid stenåldersboplatsen i Rävåsen. Från vänster: Satu Koivisto (Museiverket), AnnKristin Unander (Skogsstyrelsen), Marianna Niukkanen (Museiverket), Mikke Nyholm (Museiverket), Vesa Laulumaa (Museiverket), Ronny Smeds (Västerbottens Museum), Helena Gustafsson (Skogsstyrelsen) och Berit Andersson (Västerbottens Museum). Foto: Vesa Laulumaa

I samband med den gemensamma inventeringsveckan hölls en presskonferens vid en grupp järnåldersrösen i Aittoonmäki i Lillkyro.

Presskonferens i Lillkyro

I det laserscannade materialet hade Satu Koivisto uppmärksammat ett "pärlband" med gropar.  "Pärlbandet" som kunde urskiljas i laserskanningsmaterialet visade sig vara en rad hyddbottnar från stenåldern.

Personerna står i varsin hyddbotten

Ronny, AnnKristin, Marianna och Berit står i fyra hyddbottnar som ligger bredvid varandra.

Utbildning för lärare och studenter vid skogsutbildningar.

Skogsstuderande och -lärare utbildas till att identifiera fornlämningar. Målet är att de lär sig att utföra skogsvårdsåtgärder på ett kontrollerat sätt i fornlämningsområden. På bilden ges praktisk utbildning på Soukannevankalliot i Laihela. Foto: Mikke Nyholm

Arkeologisk undersökning i Flarken

En arkeologisk undersökning vid fyndplatsen för en bälteplatta av brons, det s.k. Flarkenspännet, genomfördes veckan före midsommar. Spännet hittades på 1930-talet vid ett ladugårdsbygge och sedan den revs på 1990-talet har Flarkens hembygdsförening önskat en undersökning på platsen. Grävningen skedde i samarbete med arkeologiska institutionen, Umeå universitet och hembygdsföreningen. Tyvärr gjordes inga fler fynd av bronsföremål, men ett bränt ben hittades av grävningens yngste deltagare. Undersökningen uppmärksammades av tidningarna med ett flertal tidningsartiklar.

Skylt som berättar om bronsspännet

Skylt som berättar om bronsspännet.

Användning av metallsökare

En av de yngre deltagarna blev väldigt duktig på att använda metallsökare.

2011

En arkeologisk undersökning av den förmodade äldsta kyrkan i Lövånger genomfördes av Västerbottens museum i maj månad.

Undersökning av den förmodade äldsta kyrkan i Lövånger.

Vid undersökningen deltog även medlemmar i hembygdsföreningen och flera skolklasser kom på besök.

Skolklass besöker utgrävningen.

Undersökningen visade att lämningen var från 1700- talet då gården var ett kaptensboställe. Ett av fynden vid undersökningen var en skärva från ett stengodskrus med texten ”HERZ”.

Del av krus med texten HERZ.

Veckan efter påträffades ett helt krus med texten ”HERZOGTHUM NASSAU” på ett skåp i köket på gården Ruutinkartano där vi bodde under veckan i Österbotten. Med det kompletta kruset kunde vi ta reda på att det innehöll mineralvatten från en hälsokälla i hertigdömet Nassau i Tyskland. En verklig lyckträff !

Helt krus på gården där vi bodde i Österbotten.

Under en vecka på våren har arkeologer och skogstjänstemän från Västerbotten deltagit i exkursioner och inventeringar i Österbotten. Vi besökte bland annat ett järnåldersgravfält vid Lågpeltkangas i Vörå och ett område med boplatsvallar från stenålder vid Hundbacka, Pedersöre.

Besök vid gravfält i Lågpeltkangas.

Boplatsvallar vid Hundbacka i Pedersöre

Under veckan genomfördes även försök med flygfotografering med modellflygplan.

Radiostyrt flyg på väg upp i luften.

För att bättre informera och skydda fornlämningar hjälptes vi åt att sätta upp skyltar vid några fornlämningar.

Ny skylt vid ett gravröse från bronsåldern.

Vi hann även med en liten arkeologisk undersökning i närheten av några rösen.

Arkeologisk undersökning vid gravrösen.

I slutet av augusti kom arkeologer från Österbotten på besök till Västerbotten. Vid en exkursion längs Skellefteälven besöktes ett urval av kulturlämningar.

Finska arkeologer vid en härd på Medleheden.

Under en dag bedrevs inventering vid Kågeälven utifrån flygscanningsbilder och vi kunde registera ett flertal nya fångstgropar och några kolbottnar.

Flygscanningsbild över Kågeälven