Information och samarbete

Projektet ordnar informationsmöten i inventeringsområdet före och efter fältsäsongen, då projektets mål och resultat beskrivs. I samband med olika aktiviteter inbjuds oftast media att delta.

Artikel om inormationsträff i tidningen Mellanbygden.

Inom ramen för projektet har en tvåspråkig broschyr utarbetats av museet i Västerbotten.
Broschyren i pdf-format laddas ner här.

Ett av projektets viktigaste mål är att förbättra samarbetet mellan skogssektorn och de kulturmiljövårdande myndigheterna. För att bevara kulturarvet är det viktigt att ordna informationstillfällen och utbildningar för yrkesverksamma inom skogssektorn. Under pilotprojektet som bedrevs 2009 anordnade Södra Österbottens skogscentral och Museiverket en gemensam informationskampanj och utbildning av verksamma inom skogsbruket. Detta kommer att fortsätta under hela projektperioden 2011-2013. År 2011 hölls utbildningar för yrkesverksamma i Mellersta Österbotten och i Laihela.

Information för skogsbruket i Österbotten.
Satu Koivisto berättar för skogsbranschens tjänstemän om hyddbottnar från stenåldern i Tuoressaari 10.9.2009. Hyddbottnarna har bevarats i skogsbruket, eftersom skogen har förnyats på naturlig väg genom att man har lämnat träd i fröträdsställning. Foto SKAIK & Museiverket/Sirkka-Liisa Seppälä

Under våren arrangerade Skogsstyrelsen i Umeå en utbildningsdag för deltagare i projekten Kulturarvet i Nordskandinaviens Gammelskogar (KING) och Skogens KulturArv I Kvarkenregionen ( Skaik) i tolkning av flygscanningsbilder och satellitbilder.

Projektet och dess resultat kommer att presenteras vid nationella och internationella evenemang. Under hösten 2011 har personal som arbetar i projektet deltagit i EAA:s konferens i Oslo (europeiska sammanslutningen av arkeologer) samt i ett seminarium om Kulturarv i nordliga skogar i Rovaniemi som anordnas av Forststyrelsen.

Under hösten 2012 genomförde Skogsstyrelsen och Västerbottens museum en kompetensutvecklingsdag för skogsplanerare vid större skogsbolag verksamma i Västerbotten. Dagen innehöll föredrag om förhistoria och fältbesök vid avverkningar som berör fornlämningar.

Skogsplanerare som ökat sin kunskap om förhistoria
Skogsplanerare som ökat sin kunskap om förhistoria och hur man tar hänsyn till fornlämningar vid avverkningar.

I början av 2013 anordnade projektet ett seminarium i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet och Skogscentralen i Finland på Nationalmuseet i Helsingfors.