Information om kulturarvet

Ett mål i projektet är att utveckla informationskanaler om kulturarvet. Det kan bestå av en vandringsled med skyltar som berättar om olika kulturlämningar, informationsfilmer eller digitala guider. Om det är möjligt kan man som ett led i natur- och kulturturismen förena dem med de rutter som eventuellt redan existerar på orten. Ett mål är att utveckla användningen av vårdade fornlämningar. 

Här visas vilka områden vi inventerat och vad vi hittat.

Geocaching

För att nå ut med information om kulturarvet till nya grupper har vi testat geocaching. 2011 placerades tre geocacher ut vid fäbodar runt Lövånger. De som hittade cachen fick lära sig mer om fäbodar och läsa en spökhistoria om fäboden. 2012 placerades sex geocacher ut runt Storkågeträsk vid en fångstgrop, en tjärdal, en kolbotten, ett gruvhål, en fäbod och en bebyggelselämning. Totalt under projekttiden har 130 personer besökt våra geocacher. Många som loggar sitt besök på hemsidan www.geocaching.com uttrycker uppskattning för att få lära sig mer om vad som finns i skogen. 

fäbod

Informationsskyltar

I början av projektet valdes några platser ut som lämpade sig för informationsskyltar. På finsk sida har 8 skyltar producerats och på svensk sida har 6 nya skyltar tillverkats. Skyltarnas layout har tagits fram av Museiverket och texten är på finska, svenska och engelska. Skyltarna är av metall och har tryckts i Finland med en metod som gör att texten håller minst fem år. Layouten har modifierats något på de svenska skyltarna för att förbättra läsbarheten. För att erhålla ny kunskap om de platser som skulle skyltas på finsk sida, genomfördes nya osteologiska bestämningar och C14- dateringar av material från grävningar på 1930-talet. De finska skyltarna är inlagda på Museiverkets sida för kulturslingor www.muinaispolut.fi och har även hänvisningsskyltar från huvudvägen.
Se alla skyltar här

Karta med skyltplatser

Vid Jätinhaudanmaan i Laihela finns bronsåldersrösen som tidigare skyltats. Under de senaste åren har man fått ny kunskap om platsen och en ny skylt har producerats under projekttiden.

Bronsåldersrösen vid Jätinhaudanmaan

Under sommaren 2011 har tre fornlämningsplatser i Laihela försetts med skyltar.

Ny skylt uppsatt vid bronsåldersrösen

Vid den övergivna byn Fjällboda i Lövånger finns en vandringsled med ett flertal skyltar som behöver förnyas. I samband med att avverkning sker och husgrunderna friläggs kommer nya skyltar att sättas upp.

Informationsskylt på Fjällboda

Informationsfilm

Då ett av målen för projektet är att sprida kunskap om kulturarvet för att skadorna från skogsbruket skall minska, har vi producerat en informationsfilm om hänsynsfullt skogsbruk. Filmen är ca 25 minuter lång och beskriver hur man bör avverka och markbereda vid forn- och kulturlämningar. Den har distribuerats till ca 40 skogliga aktörer i Norrland. Filmen finns i två versioner, en på svenska och en med finsk textning. Filmen finns även på Skogsstyrelsen hemsida, uppdelad i tre delar.

Se hela filmen här

Filmproduktion