Västerbottens museum är projektägare och projektledare är Berit Andersson. Planeringen av gemensamma aktiviteter genomförs i samarbete mellan projektdeltagarna. Informationsinsatser och fältarbete på svenska sidan utförs gemensamt av Västerbottens museum och Skogsstyrelsen. Museiverket är ansvarigt för Finlands insatser i projektet. Det omfattande projektsamarbetet som överskrider gränserna på många sätt och utbyte av erfarenheter är en ny landvinning vid skyddet av skogens kulturarv.


Styrgruppen besöker den övergivna byn Fjällboda

Fältarbetsgruppen i Finland består av forskarna Vesa Laulumaa och Satu Koivisto vid enheten för arkeologiska fälttjänster vid Museiverket. Överintendent Helena Taskinen som ansvarar för Västra Finlands kulturmiljötjänster vid Museiverket är projektansvarig i Finland.

I Sverige är samarbetsparterna Västerbottens museum, Skogstyrelsen Region Nord samt Skogsmuseet i Lycksele, kulturmiljöavdelningen vid Västerbottens länsstyrelse, Skellefteå museum, Riksantikvarieämbetet och lokala hembygdsföreningar. Samarbetsparterna i Finland är Museiverket och Skogscentralen samt Österbottens museum, Forststyrelsen och skogsvårdsföreningen i Södra Österbotten.

Projektgrupperna i de båda länderna har bildat en egen referensgrupp, som består av representanter för de viktigaste samarbetsinstanserna och intressentgrupperna. Gruppen verkar som ett forum för förmedling av information, diskussion, erfarenheter och kunskaper i anslutning till projektets mål. Referensgruppen på svenska sidan består av representanter för följande instanser: Norra Skogsägarna, Sveaskog, Lövångers hembygdsförening, Vallens byaförening, Skellefteå museum.

Länkar till samarbetspartnernas webbplatser:

Västerbottens museum

Museiverket

Skogsstyrelsen Region nord

Skogsmuseet i Lycksele

Länsstyrelsen Västerbotten

Skellefteå museum

Finlands skogcentral, Södra och Mellersta Österbotten

Skogsvårdsföreningen Södra Österbotten

Forststyrelsen

Österbottens museum

Österbottens förbund

Botnia-Atlantica -program