Samverkan i Kvarkenområdet

De finska och svenska projektparterna träffades tre gånger under projektets pilotår 2009. Målet var att utbyta kunskaper och erfarenheter om skydd, undersökning och skötsel av skogens kulturarv. Vid mötena diskuterades bland annat metoder för inventering av skogens kulturarv och skogshantering. På båda sidorna av Bottenviken var man mest oroad för att det moderna intensiva skogsbruket riskerar bevarandet av fornlämningsobjekt.

Kvarlämnade stubbar till skydd för kokgrop.
Deltagare från Museiverket, Skogsstyrelsen Region Nord, Södra Österbottens skogscentral och Västerbottens museum studerar kvarlämnade stubbar till skydd för en kokgrop.

Under etableringsprojektet 2011-2013 görs samarbetet ännu tätare. I stället för de tidigare korta mötena genomförs årligen gemensamma inventeringar under en vecka på båda sidorna av Kvarken. År 2011 utfördes gemensam inventering i Laihela i Finland i maj. Programmet var mångsidigt och omfattade bland annat uppsättning av fornlämningsskyltar och grävande av provgropar vid ett bronsåldersobjekt.

Vi gräver hål för att sätta upp en skylt.
Skyltuppsättning vid boplatsvallar i Laihela.

Projektets finska arkeologer åkte i sin tur till Sverige för att inventera i Västerbotten i slutet av augusti, då även två arkeologer från Forsstyrelsen deltog.

Arkeologer från Museiverket och Forststyrelsen på Medleheden
Arkeologer från Museiverket och Forststyrelsen vid en härd på Medleheden.

Våren 2011 genomfördes försök med flygfotografering med hjälp av modellflygplan på ett område med rösen, under den gemensamma inventeringsveckan i Laihela. Vid den gemensamma inventeringsveckan på hösten 2012 utvidgades samarbetet och man besökte lämningar i samiska miljöer och lämningar som registreras inom projektet Kulturarvet I Nordskandinaviska Gammelskogar (KING).

Besök i kulturreservatet Atoklimpen.
Vi besöker det samiska kulturreservatet Atoklimpen i Tärnafjällen.

Barktäkt i torrfura.
Samisk barktäkt i torrfura.


Satu Koivisto sitter i en getartall med utsikt över myren.